Allergologi - Allergisjukdomar

Anafylaxi Vuxen

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Anafylaktiska reaktioner kan börja med lindriga symtom som efter några minuter blir häftiga och livshotande.

Den klassiska anafylaktiska reaktionen orsakas av IgE-medierad överkänslighet mot något ämne, ofta ett födoämne (t ex nötter, sojapreparat, skaldjur), ett läkemedel (t ex penicillin), exposition av latex ex i samband med kirurgi eller insektsbett.

Andra mekanismer till anafylaxi är: immunkomplexmedierade reaktioner efter behandling med blodprodukter, direkt histaminfrisättning efter röntgenkontrastmedel eller dextranprodukter och intolerans mot vissa analgetika. Orsaken till anafylaktoida reaktioner mot analgetikapreparaten acetylsalicylsyra och NSAID är inte helt kända, men en förändrad arakidonsyrametabolism spelar roll.

Allergisk rinit (hösnuva), persisterande

En markant ökning av allergier har skett under de senaste decennierna och man anser idag att cirka 20% av befolkningen lider av allergisk rinit. Orsakerna till denna ökning av allergiska besvär i populationen är oklar. Den vanligaste orsaken till persisterande (perenn) allergisk rinit är allergi mot kvalster och pälsdjur (katt, hund, häst, kanin och marsvin). En isolerad mögelallergi som enda orsak till persisterande (perenn) rinit är ytterst ovanligt.

Den allergiska riniten är ett inflammationstillstånd i näsans slemhinna. När antigen kommer in i näsan presenteras det av antigenpresenterande celler för inflammatoriska celler, T- och B-lymfocyter. En produktion av antigenspecifika immunglobuliner, exempelvis IgE, sker. Den tidiga inflammatoriska reaktionen i samband med allergisk rinit och även allergiskt betingad astma är associerad med IgE-medierad mastcellsaktivering och påföljande frisättning av primära inflammatoriska mediatorer.

Anafylaxi Barn

Den anafylaktiska reaktionen är en akut, svår, oftast snabbt insättande och potentiellt livshotande överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem. I reaktionen ingår alltid en objektiv respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan och dessutom vanligtvis symtom från hud, slemhinnor och magtarmkanal. Man skiljer på allergisk och icke-allergisk anafylaxi där den förra har immunologiska orsaker och framför allt förmedlas via IgE med systemisk frisättning av mediatorer från mastceller och basofila granulocyter. Vid icke-allergisk anafylaxi, som är mer ovanlig hos barn, sker direkt frisättning av mediatorer från mastceller och basofila granulocyter (typexempel: reaktion på biogena aminer, kontrastmedel och läkemedel).

Säsongsbunden allergi

Allergier har ökat markant under det senaste århundradet, speciellt de senaste årtiondena. Orsaken till denna ökning är oklar. Den vanligaste orsaken till luftvägsallergi i Sverige är pollen från björk, gräs och gråbo. Cirka 15-20 % av unga vuxna brukar anges ha pollenallergi.

Pollenallergi är en så kallad Typ 1-allergi, d v s den är IgE-förmedlad. Specifika IgE har bundit till mastceller och basofila granulocyter. När allergenet binder på minst två IgE-antikroppar aktiveras cellerna och flera substanser såsom histamin, prostaglandiner, tromboxan A2, kininer, katekolaminer, leukotriener frigörs.

Laktosintolerans

Laktosintolerans innebär oförmåga att tåla mjölksocker i kosten och detta beror på en sänkt nivå av enzymet laktas i tunntarmsslemhinnan. Förekomsten av laktosintolerans varierar mellan olika befolkningsgrupper där det är omkring 5 % hos personer med förfäder i Sverige medan den når 15 % i Finland och 70 % i Sydeuropa. I delar av Afrika och Asien uppgår prevalensen till 90 %.

Födoämnesöverkänslighet

Födoämnesöverkänslighet är ett svårt område inom allergologin. Å ena sidan finns det en stor diskrepans mellan upplevd och bevisad överkänslighet. Å andra sidan rör det sig om en potentiellt livshotande åkomma.Var femte anafylaktisk chock orsakas av födoämnesallergi. En fjärdedel av alla vuxna säger att det finns mat och/eller dryck som de på något sätt inte tål. Bara 10-20 % av dessa har en bevisad överkänslighet med de utredningsverktyg som finns att tillgå. Detta betyder dock inte att de övriga patienterna (80-90 %) inbillar sig eller hittar på, utan är snarare ett tecken på hur komplicerad födoämneskänslighet är. När det gäller orsakssamband så delas dessa in i 2 grupper.

Glutenintolerans - Celiaki

Celiaki innebär livslång intolerans mot gluten i den dagliga kosten.Den har en prevalens kring 1 % i t ex Europa och USA. Celiaki har ökat hos svenska ungdomar till 3 %. Prevalensen är den samma hos äldre. Celiaki är ännu vanligare (10 %) bland nära släktingar och kan debutera i späd ålder men kan vara latent och bryta ut när som helst i livet. Celiaki visar sig som en skada i tunntarmens slemhinna eller som kliande hudblåsor (dermatitis herpetiformis, DH). Celiaki är en autoimmun reaktion riktad mot enzymet transglutaminas (tTG). Den utlöses av gluten i vete och motsvarande prolaminer i råg och korn och drabbar personer med genetiska förutsättningar. Resultatet är en inflammerad tunntarmsslemhinna, vanligen utan synliga villi.