Ménières sjukdom

Bakgrund

Ménières sjukdom eller syndrom är en inneröresjukdom. Det finns uppskattningsvis 35 000 människor i Sverige som lider av Ménières sjukdom och cirka 4 000 nya patienter insjuknar i sjukdomen varje år. De flesta personer som drabbas är i yngre medelåldern, kring 40 år, men även äldre personer kan insjukna. Ménières sjukdom drabbar kvinnor och män lika och förekommer sällan hos barn.

Den dominerande teorin till varför Ménières sjukdom uppstår är att vätsketrycket i innerörat är för högt. Det beror på att det finns för mycket endolymfa – antingen p g a överproduktion eller för att det är för dålig resorption av endolymfan i ductus och saccus endolymfaticus. Eftersom endolymfa finns både i cochlea och i vestibularis, och då dessa organ kommunicerar med varandra, uppkommer symptom från såväl hörsel- som balansorganet. 

Det finns en tydlig koppling till psykisk stress, oro, sömnbrist och trötthet. Det finns också ett samband med migrän, som dock inte är helt kartlagt. Ärftlig disposition finns beskriven. Syfilis kan ge en Ménière-liknande bild och i analogi med detta förekommer Ménière-liknande symtom vid en annan spirochetinfektion, Borrelios. 

Anfallsfrekvensen varierar stort och kan sträcka sig från enstaka anfall med några års mellanrum till flera anfall i veckan. Tillståndet kan vara svårt invalidiserande.

Symtom

 • Rotatorisk yrsel
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarréer
 • Hörselnedsättning
 • Tinnitus
 • Tryckkänsla i det drabbade örat
 • Ett Ménièreanfall pågår vanligtvis i 4-5 timmar
 • Hörseln är alltså fluktuerande
 • Ljudöverkänslighet
 • s.k. "drop attacker" eller Tumarkins otolit kris. Därvid kan den drabbade plötsligt falla till marken utan föregående varning och utan medvetandeförlust. Ofta kan denne omedelbart resa sig igen och fortsätta med sin föregående sysselsättning

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta?
 • Status
  • Inspektion av örat, fullständig öronstatus
  • Otoneurologiskt status för att utesluta centralt betingad yrsel
  • Sekretion?
 • Prover
  • Hb, LPK, TPK , diff , SR, CRP (Orienterande infektionsprover
  • Borreliaserologi i blod. Vid positivitet gå vidare med LP
 • Utredning
  • Audiogram, upprepade både i det akuta skedet som i lugnt skede för att kunna visa den typiska fluktuationen av hörseln
  • Magnetkameraundersökning
  • Elektronystagmografi (ENG) eller Videonystagmografi (VNG) görs när symtomen lugnat ner sig och patienten orkar med undersökningen. Vanligtvis föreligger normala kaloriska reaktioner i det initiala skedet av sjukdomen.

Differential diagnoser

 • Vestibularisneurit
 • Migrän
 • Godartad lägesyrsel
 • Lesio auris interna (akut innerörelesion)
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)

Behandling

 • Egenvård
  • Motverka stress både privat och i arbetslivet
 • Läkemedel
  • Diuretika - Salures alt hydroklortiazid/amilorid (Sparkal). Initialt ges en tabl dagligen, därefter finner patienten ofta själv vilken dos, större eller mindre, som är lämplig för att hålla patienten anfallsfri
  • Antiemetika: Calma-tuggummi eller Scopoderm-plåster
  • Antihistamin: T. Postafen, T. Arlevert (kombination av kalciumblockare och antihistamin)
 • Kirurgi
  • Plaströr - Vanlig plaströrsbehandlning som vid serös mellanöreotit har visat sig vara till god hjälp för många drabbade patienter
  • Saccotomi - Otologiskt ingrepp. Saccus endolymfaticus friläggs och öppnas så att dränage skapas så att endolymfa vid övertryck kan rinna ut och resorberas i vävnaderna. Ingreppet är vanligtvis hörselbevarande
  • Selektiv nervavskärning - Neurokirurgiskt ingrepp. N. Vestibularis lokaliseras proximalt om porus acusticus internus och skärs av så att sjukliga impulser från vestibularisorganet inte kan nå hjärnstammen
 • Övrig behandling
  • Lokal tryckbehandling - Metoden innebär att patienten själv applicerar ett lokalt tryck 3 ggr dagligen mot Ménière-örat via en liten tryckgenerator (Meniett) som patienten kan bära med sig. Behandlingen förutsätter att patienten har ett fungerande plaströr inopererat genom trumhinnan
  • Tryckkammare - Denna behandlingsform kan häva en Ménière-attack
  • Sjukgymnastisk - Motverkar sekundära spänningar och oro. Det är visat att sjukgymnastisk träning före en kirurgisk åtgärd mot Ménière påskyndar läkningen av yrselproblematiken

Referenser

 • Hallpike CS, Cairns H. Observations on the pathology of Meniere's syndrome. J Laryngol Otol 1938;53:625-55. Länk 
 • Densert B, Sass K, Arlinger S. Short term effects of induced middle ear pressure changes on the electrocochleogram in Meniere's disease. Acta Otolaryngol. 1995 Nov;115(6):732-7
 • Hanner P, Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E, Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical outcome in patients with Meniere´s disease. Acta Oto-Laryngol. 2010, 130. 223-227. Länk 
 • Smith WK, Sankar V, Pfleiderer AG. A national survey amongst UK otolaryngologists regarding the treatment of Meniere´s disease. J Laryngol Otol 2005; 119: 102-5. Länk