Förkylning - Akut rinofaryngit

Bakgrund

Akut rinofaryngit, vanligen benämnd förkylning (engelska: common cold) började användas i England på 1500-talet då man tyckte symtomen liknade de som man fick efter att ha utsatts för kyla. Akut rinofaryngit är den vanligaste orsaken till frånvaro från skola och arbete och en mycket vanlig orsak till besök inom sjukvården. Vuxna har vanligen 2-3 och barn 6-10 episoder per år. Hos daghemsbarn är frekvensen ofta ännu högre. Incidensen är störst under vinterhalvåret. Smittsamheten är stor och den som är infekterad är i regel smittsam innan symtom framträder. 

Den vanligaste orsaken är Rinovirus vid förkylning. Då det finns minst 100 undergrupper av denna virustyp har antikroppar som bildas vid infektionen begränsad förebyggande effekt vid senare infektioner. Andra mindre vanliga agens är: Adenovirus, RSV(respiratorisk syncytievirus), Coronavirus, Influensavirus, Parainfluensavirus.

Hos småbarn är RSV och adenovirus frekvent orsak till rinofaryngit med efterföljande öroninflammation (akut otitis media, sekretorisk otit). Smittvägen är luftburen droppsmitta vid tal, nysning och hosta, men även kontaktsmitta förekommer. Inkubationstiden är 1-3 dagar och man smittar så länge man är snuvig. Förkylningens varaktighet är oftast 3-5 dagar, men kan sträcka sig upp till 2 veckor. Vuxna har ofta ingen eller obetydlig feber medan små barn kan få hög feber. 

Symtom

 • Nästäppa
 • Rinnande näsa
 • Strävhetskänsla och ont i halsen
 • Hosta
 • Ibland feber, ofta efter någon dag
 • Torrhosta
 • Värk bakom bröstbenet
 • Gul/grön Snuva efter några dagar och anses bero på utflöde av vita blodkroppar och är ingen fingervisning om att infektionen orsakas av bakterier
 • Vattnigt eller muköst sekret i näsan
 • Ögonklåda
 • Rodnade, svullna slemhinnor i svalget
 • Rodnade, lätt svullna stämband

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta?
  • Centerokriterier?
 • Status
  • Ljus och spatel och undersök mun och slemhinna . Nasoskopi
  • Fynd av vargata i näsan är ett starkt stöd för att bakteriell sinuit föreligger
  • Ömmande käkvinkeladeniter
  • Beläggningar på tonsillerna (sällan hos barn 3-6 år utan bara rodnad och svullnad)
 • Prover
  • Feber > 38,5 °C
  • CRP - Vid ÖLI med virusetiologi är CRP vanligen < 10 mg/l men värden på upp till 50 mg/l kan förekomma från tredje till femte sjukdagen. Vid adenovirusinfektion kan värden upp till 100 mg/l påvisas. Värderingen av förhöjt CRP måste således ställas i relation till övriga symtom och kliniska fynd. 
  • Strep-A test

Differential diagnoser

 • Sinuit  - Är den viktigaste differentialdiagnosen vid snuva och nästäppa. Vid akut bakteriell sinuit förekommer lokal ömhet över kinder eller i pannan samt varigt sekret (vargata)
 • Allergisk rinit - Kan vid akuta besvär te sig som en akut infektiös rinit, men nässlemhinnan är mindre röd, ofta snarare livid ("blekblå"). Avsaknad av feber samt anamnestiska uppgifter är vägledande
 • Influensa kan debutera som ÖLI (förkylning). Därefter tillstöter dock symtom som muskelvärk, hög feber, huvudvärk och hosta
 • Streptokocktonsillit kan i tidigt skede vara svår att skilja från virusorsakad faryngit. Streptokocktest (Strep A) kan vara värdefullt i kliniskt oklara fall

Behandling

 • Information
  • Det finns ingen effektiv antiviral behandling mot rinovirusinfektion. Antibiotika har därför inget berättigande vid akut rinofaryngit
  • Antivirala medel mot influensavirus, t ex oseltamivir (Tamiflu) har ingen effekt mot andra virus
  • Behandlingsförsök med höga doser av vitamin C vid sjukdomsdebuten har ingen säker effekt på duration eller svårighetsgrad hos vuxna. Regelbundet vitamin C-intag reducerar inte incidensen av förkylningar men kan lindra förloppet
 • Symtomatisk behandling
  • Paracetamol (AlvedonPamolPanodil)
  • Oximetazolin(Nezeril) - Nästäppa och nässekretion är ofta mycket besvärande symtom. Behandling med nässpray eller näsdroppar med adrenerga medel är effektivt
  • Mometason - Sannolikt kan utveckling till bakteriell sinuit i viss mån förebyggas med nasal steroid, t ex mometason (NasonexNasomet), budesonid (Rhinocort) och koksaltsköljningar
  • Coldzyme- Innehåller glycerol och enzymet trypsin. Dessa ämnen verkar osmotiskt och drar ur vatten från munslemhinnan. Därigenom bildas en skyddande barriär som ska bidra till att virus sväljs ner snarare än att infektera celler.

Referenser

 • Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Collaboration 2010. Published by JohnWiley & Sons, Ltd
 • Chonmaitree T, Revai K, Grady JJ et al.Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis. 2008 March 15; 46(6): 815-823
 • Clarsund M, Blom U, Gardulf A. Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report. J Med Case Rep. 2016; 10: 302. Published online 2016 Oct 31. doi: 10.1186/s13256-016-1085-2 
 • Eccles R, Martensson K, Chen SC. Effects of intranasal xylometazoline, alone or in combina-tion with ipratropium, in patients with common cold.Curr Med Res Opin. 2010 Apr;26(4):889-99